Základní druhy kotvení jsou

• trny do žlábku + zavaření
• kluzné kotvy (výhoda na již zateplených domech)

Možnosti základního ukotvení

• do země (mikropiloty)
• zavěšením na obvodový plášť
Kotvení prefabrikovaných lodžií posoudí a navrhne statik.

kotveni2

Kotvení musí být prováděno jedině speciální montážní firmou s oprávněním, statickými zkouškami a dodržováním
veškerých technologických zásad montáže.

Veškeré objekty jsou posouzeny a je na ně vypracována statická zkouška, která je součástí montáže.

Kotvení lodžií do nosných konstrukcí objektu provádíme pomocí chemických kotev a nerezových dílů.

V některých případech se kotvení provádí skrz zeď.

Postup založení stavby

Založení lodžiových stěn je navrženo pomocí základových konzol ZKL,ZKP a ZKS (ZSL,ZSP a ZSS) do ocelových protikusů označených jako kotevní přípravky K 2, které jsou osazeny do vybouraných kapes ve stávajícím obvodovém plášti. Kotevní přípravky jsou uchyceny do příčních nosných stěn ocelovými táhly pevnostní třídy ( dle ČSN 73 1401, ČSN 02 1101, nebo ISO 7412) a jsou kotveny chemickou maltou v délce min 700mm od konce vrtu kotvy.

Kotevní přípravky se osadí do předem vybouraných kapes na vertikání modulovou osu nosného stěnového panelu. Kotevní přípravek se osadí do čerstvé cementové malty a dotáhne se připravenými kotevními šrouby tak, až se malta začne vytlačovat ven.

Po zatvrdnutí malty se provede dotažení horních dvou kotev na předepsaný moment, matice se pojistí svárem proti pootočení a zajistí kontramaticí.

Spodní kotevní šroubovice je dotažena na moment. Při osazování kotevního přípravku je nutno zohlednit max. nerovnosti stávajícího obvodového pláště, neboť již zde se definuje poloha svislých stěn vůči stávající fasádě. Pozdější rektifikace je možná pouze v tolerancích.

Po dotažení kotev na předepsané momenty je nutno přezkoušet jejich funkčnost kontrolou utahovacího momentu. O dotažení a kontrole utahovacích momentů bude proveden zápis do stavebního deníku. Kontrolu provede odpovědný pracovník- statik,resp. Technický dozor investora.Teprve po revizi dotahovacích momentů je možno přistoupit k vlastní montáži prefabrikovaných prvků!

Tyto jsou opatřeny přesným ocelovým profilem,který zapadá do kotevního přípravku. Do tohoto přípravku se osadí prvky ZKL,ZKP a ZKS (ZSL,ZSP a ZSS) a usadí se montážní polohy, ve které je nutno je srovnat do vertikálních modulových os tak, aby na ně bylo možno usadit lodžiové desky.Všechny spáry(ložné i styčné) jsou uvažovány v tl. 10mm. Po vyrovnání souvisejících dílců ZKL,ZKP a ZKS (ZSL,ZSP a ZSS) je možno přistoupit k jejich přivaření ke kotevním prvkům. Výsledný svár je koutový, přerušovaný po celé délce styčných ploch. Na takto uchycené dílce ZKL,ZKP a ZKS (ZSL,ZSP a ZSS) se montují prefabrikované dílce LDS.

Kotvení balkónových stěn ke stávajícímu objektu

Kotvení lodžiových stěn ke stávajícímu objektu je prováděno pomocí kotevního přípravku, který je konstruován tak, aby umožňoval vertikální rektifikaci a dilataci nově budované konstrukce. Vlastní montáž kotvy se skládá ze dvou chemických kotev dl. 500mm, které jsou vedeny ve svislé spáře až do příčného stěnového nosného panelu. Zde jsou chemicky kotveny. Montážně se tedy jedná o vyvrtání dvou děr vedených horizontálně kolmo na fasádu ve svislé spáře. Do děr se usadí a chemicky upevní hmoždiny (šroubovice) a po vytvrdnutí pojiva se na ně navlékne vlastní kotva. Ta má z důvodu vymezení nepřesností osazeny rektifikační podložky, které jsou spojeny s kotvou šroubem. Do takto připravené kotvy se pak již montuje stěnový panel pomocí jednoho šroubu, který stačí pouze provléknout a dotáhnout ručně .Stejným způsobem se přejde k montáži další stěny. Je třeba montovat balkony postupně v horizontálních liniích s ohledem na nutnost provaření šroubů před montáží dalšího podlaží.

kotveni